Rakennustyömaan turvallisuus

Rakennustyömaan turvallisuus

Rakennustyömaan turvallisuus

Suomalainen rakennusmestari saattaa katsoa pääpyörällä Etelä-Euroopan rakennustyömaita ja turvajärjestelmiä, jotka valitettavan usein edelleen loistavat poissaolollaan. Rakennustyömaat eivät ainoastaan ole tapaturma-alttiita, vaan puutteellinen ja huolimaton turvallisuuden huomiointi voi myös aiheuttaa työntekijöille pysyviä haittoja. Työmaa turvallisuuden huolimattomuus ja välinpitämättömyys voi johtaa suurienkin korvauksien maksuun. Hyvänä esimerkkinä toimii Suomessakin tutuksi tullut asbesti. Asbesti oli Suomessakin erittäin yleinen rakennusmateriaali 1920-luvulta aina 1990-luvulle saakka. Asbestipöly on terveydelle erittäin vaarallista ja erityisesti vanhojen talojen remontoijat altistuvat vielä tänäkin päivänä, jopa tietämättään asbestille, ellei rakennukseen ole tehty asbestikartoitusta. Asbestin käyttö rakennusmateriaalina kiellettiin vuonna 1994. Vuonna 2016 asetetun säädöksen mukaan jokainen ennen kieltoa rakennettu rakennus tulee kartoittaa asbestinvaralta, ennen kuin rakennukselle voidaan aloittaa purkutyöt. Suomessa on keskimäärin noin 200 000 asbestille altistunutta henkilöä. Mikäli työmaalla on todistetusti laiminlyöty turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, on työmaalla työskentelevillä oikeus ja jopa velvollisuus puuttua tilanteeseen ja vaatia toimenpiteitä.

Turvallisuudesta huolehditaan lakien ja säädösten avulla

Rakennustyömaat Suomessa ovat tarkoin suunniteltuja ja turvallisuusasiat ovat keskeisessä roolissa koko urakan ajan. Rakennustyömaan tavoitteena on täysin tapaturmaton työmaa ja se saavutetaan vain ja ainoastaan laadukkaalla työntekijöiden tiedottamisella, lakien ja säädösten noudattamisella sekä koko työmaan henkilökunnan oikeanlaisella asennoitumisella. Turvallisuus asiat tulee huomioida jo heti aloituspalaverista alkaen ja turvallisuusohjeiden noudattamista tulee seurata ja arvioida jatkuvasti.Rakennustyömaan turvallisuus periaatteet perustuvat työturvallisuuslakiin sekä muihin asetuksiin ja säädöksiin. Säädösten ja lakien tarkoituksena on ylläpitää turvallisia työolosuhteita, terveellistä työympäristöä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja.

Jokaisella rakennustyömaalla tulee olla laadittuna profiloitu turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelman tulee sisältää työmaan riskien arviointi, alueen käytön suunnittelu sekä toimintaohjeet erilaisten työmaalla mahdollisesti sattuvien onnettomuuksien varalla. Turvallisuussuunnitelmaa muokataan tarvittaessa työmaan vaiheiden edetessä, muun muassa melun tai pölyhaitan osalta.Rakennustyömaalla on oltava saumaton yhteistyö työnantajan, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, rakennuttajien sekä työnjohtajien välillä. Rakennustyömaalla tulee olla nimettynä turvallisuus koordinaattori, joka tarkkailee ja varmistaa ettei turvallisuustoimista jousteta. Työmaalla on lisäksi oltava työsuojeluvaltuutettu, joka huolehtii, että työ olot sekä ympäristö ovat oikeudenmukaiset ja terveelliset työntekijöille. Työsuojeluvaltuutettu on velvollinen ilmoittamaan työmaan epäkohdista työsuojeluviranomaiselle tai työnjohdolle. Loukkaantumisen tai hengenvaaraa aiheuttavien tilanteiden sattuessa työskentely tulee lopettaa välittömästi, kunnes vaara on poistunut ja syy sen syntymiselle selvitetty.

Turvallinen työmaa koostuu pienistä palasista

Rakennustyömaan turvallisuusriskit ovat moninaiset riippuen työmaaurakan luoneesta. Lisäksi oman riskinsä tuo ihmisten inhimillisyys, mutta ajoittainen myös välinpitämättömyys. Tapaturmien esto voikin usein olla hyvin pienestä asiasta kiinni. Rakennustyömaan turvallisuus koostuu monista palasista. Ensisijainen asia on työntekijöiden riittävä perehdyttäminen ja integroiminen työyhteisöön. Toiseksi jokaisen tulee kantaa kortensa kekoon työmaan siisteyteen ja järjestykseen liittyvissä asioissa.  Ympäristön organisoinnilla on merkittävä vaikutus työturvallisuuteen.

Työmaalla käytetään paljon erilaisia työkoneita sekä työvälineitä. Onkin tärkeää, että koneiden ja välineiden kunnossapidosta, säilytyksestä sekä käytöstä huolehditaan oikein. Myös työntekijöiden henkilökohtaiset turvasuojukset kuten kypärä tulee olla käytössä ja työnjohtajien tai turvallisuuskoordinaattoreiden tulee huolehtia, että jokainen noudattaa säädöksien vaatimaa varustusta. Jokaisella työmaalla tulee myös olla työmaan luonteeseen sopiva paloturvallisuussuunnitelma sekä ensisammutusvälineet tulipalon varalle. Lisäksi työmaalla tulee olla ensiapuvälineet sekä ensiaputaitoiset henkilöt. Rakennustyömaalla toimivien henkilöiden osaamista seurataan muun muassa erilaisten osaamista todistavien korttien avulla.  Esimerkiksi tulitöiden tekeminen on sallittua vain tulityökortin omaaville työntekijöille. Lisäksi jokaisella työmaalla liikkuvalla henkilöllä tulee olla henkilötunnistekortti, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse sisään työmaalle. Turvallisuudesta ei voi koskaan huolehtia liikaa ja valitettavan usein edelleen riskeistä opitaan kantapään kautta.

© 2021 Korjausrakentaminen